Make your own free website on Tripod.com

מועדון סוסי האפלוסה בישראל

Appaloosa Horse Club of Israel

 

מועדון סוסי האפלוסה בישראל הוקם בשנת 1995 כשמטרתו הייתה לקדם ולהפיץ את גזע סוסי האפלוסה בישראל.

אסיפת החברים הראשונה התקיימה בפברואר 1996. המועדון נרשם במשרדי רשם העמותות בירושלים.

המועדון קיבל את אישור המועדון האמריקאי ונמצא עימו בקשר מתמיד מאז הקמתו.

בשנת 1997 המועדון קיים את התחרות הבינ-לאומית הראשונה לסוסי אפלוסה במדינת ישראל שהתקיימה בבית-הספר החקלאי בפרדס-חנה.

בתחרות שפט מר לארי אדוארדס, שהיה נשיא מועדון סוסי האפלוסה בארה"ב.

לתחרות הגיעו סוסים רבים, שרובם ככולם השתתפו במספר מקצים כל-אחד, דבר שמעיד על הוורסטיליות הרבה של סוסי האפלוסה. לתחרות נהר קהל רב, ואף היה סיקור טלוויזיוני נרחב.

בסיום, האירוע הוכתר כהצלחה.

הנחיות במילוי ניירת

רישום סוסי אפלוסה

בתמונות שבהמשך תוכל לראות דוגמאות של תעודות רישום מקוריות של סוסי אפלוסה. רק כשיש בידך תעודה כזו עם הסוס, סוסך באמת אפלוסה. אם אין המצב כך, כל שברשותך הינו סוס עם נקודות..

תעודת רישום מסוג זה קיימת בעיקר לסוסים והסוסות הראשונים שהגיעו לארץ או כאלו שנולדו בישראל והוצאה להם תעודה עד שנת 1996
תעודה ישנה - חלק קדמי   תעודה ישנה - חלק אחורי
     
תעודת רישום שהוצאה משנת 1996.

בשנים האחרונות, תמונות הסוס/ה בתעודת הרישום הינן בצבע.

 

תעודת רישום - חלק קדמי   תעודת רישום - חלק אחורי
     
הסבר הרישום בתעודה

בקנותך סוס אפלוסה, עליך לוודא שהסימנים שעל הסוס יתאימו לסימנים המתוארים על-גבי תעודת הרישום המתייחסת לסוס. להגדלה, הקש על התמונה.

העברת בעלות

בקנותך סוס אפלוסה עליך לוודא התאמת סימנים כפי שמתואר בתעודת הרישום. מומלץ להיוועץ בחבר המכיר סוסי אפלוסה ויודע כיצד לבדוק התאמת ניירת. כבר קרו מספר מקרים שאנשים "יודעי דבר" טעו (כולל וטרינרים ואף סוחרי סוסים שהחליפו בטעות ניירות של סוסים טהורי גזע במכירה). המוכר צריך למסור לידך גם טופס העברת בעלות. טופס זה חייב שיהיה חתום על-ידי הבעלים הרשום האחרון של הסוס כפי שמופיע בגב תעודת הרישום.

מלוי טופס העברת הבעלות צריך שיעשה בכתב יד ברור או מודפס בכדי למנוע טעויות או אי-התאמות. יש למלא את כל המידע הנדרש. החתימה צריכה להיות של המוכר, ששמו האחרון בתעודת הרישום. יש לשלוח את תעודת הרישום המקורית (לא העתק) של הסוס יחד עם טופס  העברת הבעלות, בצרוף פרטי כרטיס האשראי (מספרו, תאריך התפוגה של הכרטיס, שם בעל הכרטיס וחתימתו) – ויזה או מסטר-קרד, אל מועדון סוסי האפלוסה בארה"ב, בכדי שרישום שינוי הבעלות ירשם שם. לאחר סיום רישום העברת הבעלות במשרדי המועדון ועדכון תעודת הרישום של הסוס, המועדון ישלח את התעודה בחזרה לבעלים של הסוס.

בקשה לרישום סייח/ה (תעודת הרבעה)

משהרבעת את סוסתך, בעל סוס ההרבעה צריך לתת לך טופס בקשה לרישום. שמור על טופס זה, שכן עליך לשלוח אותו מלא ל-ApHC, לאחר ההמלטה. כמו טופס העברת הבעלות, גם טופס זה צריך שיהיה מלא ובכתב ברור.

מומלץ בזאת לשלוח את הטופס בהקדם האפשרי. נקודת ההתחלה היא תאריך הולדת הסייח. איחור ברישום הסייח יתבטא בתעריף רישום גבוה יותר.

יומן הרבעות

בעלי סוסי הרבעה חייבים במשלוח יומן ההרבעות של הסוס שלהם לפני 30 בנובמבר בשנת ההרבעה אל ה-ApHC. ביומן זה צריכים למלא את כל הפרטים הנדרשים בכתב ברור או מודפס. משלוח יומן הרבעות לאחר תאריך זה יהיה כרוך בתוספת תשלום קנס. מומלץ שבעלי סוסי הרבעה המרביעים סוסות טהורות גזע יבקשו צילום של תעודת הרישום של הסוסה המורבעת בכדי שיוכלו למלא את פרטי הסוסה ביומן ההרבעות ללא טעויות.

שים-לב

רק סייחים שהם מהורים ששניהם רשומים ב-ApHC; יהיו זכאים לרישום כסוסי אפלוסה במועדון סוסי האפלוסה (רק לאחר בדיקה שהרישום שלהם תקין).

סוסי אפלוסה שמספר הרישום שלהם מתחיל האות "Nחייבים להרביע רק עם סוסי אפלוסה עם מספר רגיל ללא "N” בכדי שהסייח יהיה זכאי לרישום.

לא ירשם סייח/ה שנולד/ה אם אחד מהוריו הינו אפלוסה עם מספר "N", והשני אינו אפלוסה (ערבי/ טורוברד/ קוואטר).

החל משנת 2005 -  ירשם סייח/ה שנולד/ה להורים שאחד מהם אינו אפלוסה (ערבי/ טורוברד/ קוואטר) רק אם נולד/ה עם סימני אפלוסה. (כשאחד מהוריו הינו אפלוסה עם מספר רגיל ללא "N ").

 

 

דף הבית

על המועדון

על גזע האפלוסה

פעילויות המועדון

היכל התהילה

מועדוני אפלוסה בעולם

אלופי העולם באפלוסה

סוסי אפלוסה בישראל

צור קשר

 

דף הבית   על המועדון   על גזע האפלוסה   פעילויות המועדון   היכל התהילה   מועדוני אפלוסה בעולם  

אלופי העולם באפלוסה   סוסי אפלוסה בישראל   צור קשר