Make your own free website on Tripod.com

מועדון סוסי האפלוסה בישראל

Appaloosa Horse Club of Israel

 

תוכנית הרכיבה למרחקים

תוכנית הרכיבה למרחקים תוכננה כדי לתת הכרה לסוסי האפלוסה המשתתפים ברכיבות תחרותיות ומרוצי סיבולת. תוכנית זו רושמת את מספר הקילומטרים שאתה צובר בזמן השתתפותך באירועים אלו.

כשאתה ממלא את טופס הבקשה להשתתפות בתוכנית הרכיבה למרחקים ושולח דמי רישום בסך $15, ה- ApHC יכניס את סוסך לתוכנית זו. ניתן להכניס עוד סוסים לתוכנית בעבור $15 לכל סוס נוסף. ניתן להירשם בכל זמן. עם זאת, רק רכיבות שהתקיימו לאחר הרישום יחשבו. בזמן הרישום תקבל טפסי דו"ח רכיבה לשימוש לצורך רישום הרכיבות. הטפסים ימולאו ע"י מנהל הרכיבה וישלחו ל- ApHC. רק תוצאות רכיבה רשמיות יתקבלו. כל התוצאות צריכות להגיע למשרדי מועדון סוסי האפלוסה עד ה- 15 בדצמבר באותה שנת פעילות לצורך זכאות לפרסי סוף-שנה.

לפחות אחד מבעלי הסוס חייב להיות חבר פעיל במועדון סוסי האפלוסה. כל סוס חייב להיות רשום ברישום רגיל או CPO ולהיות בגיל 5 שנים לפחות. רק רכיבות שיאושרו ע"י ה- ApHC יכללו בתוכנית זו. רשימת הארגונים המאושרים ע"י ה- ApHC נמצאת במשרדי ה- ApHC, אצל Trail & Distance Coordinator. רכיבות תחרותיות בקטגוריה פתוחה חייבת להיות לפחות 25 מייל, ורכיבת סיבולת 50 מייל לפחות.

המטרה העיקרית של תוכנית זו היא לקדם את סוסי האפלוסה בספורט הרכיבה למרחקים.

הקש כאן לאתר נהדר של רכיבה למרחקים. http://www.endurance.net אתר זה כולל מידע שימושי לרוכב למרחקים. תמצא בו גם קישורים לארגוני רכיבה למרחקים בכל העולם.

 

בקשה להצטרפות לתוכנית.

הטופס ניתן להורדה. אתה יכול לצפות בטופס ע"ג צג המחשב שלך וגם להדפיסו, למלא אותו ולשלוח בדואר ל- ApHC.

הטופס מורד בפורמט PDF שהינו אוניברסאלי. (ניתן להשתמש בו בכל מערכות ההפעלה). הקש כאן להורדת קובץ חופשי של Acrobat Reader.

Distance Program Application

טופס בקשה לתוכנית לרכיבה למרחקים

 

דף הבית   על המועדון   על גזע האפלוסה   פעילויות המועדון   היכל התהילה   מועדוני אפלוסה בעולם  

אלופי העולם באפלוסה   סוסי אפלוסה בישראל   צור קשר